Thanh lý

Giới thiệu

Thanh lý là loạt các sự kiện có thể xảy ra khi Hệ số An toàn của người vay đạt đến 1. Hệ số An toàn là con số đại diện cho mức độ an toàn của tài sản ký gửi so với tài sản đi vay. Hệ số An toàn càng cao, tiền gửi của bạn càng an toàn trước các tình huống thanh lý. Việc thanh lý có thể được kích hoạt do giá trị tài sản thế chấp của bạn giảm xuống, giá trị tài sản bạn vay tăng lên và (hoặc) do lãi tích lũy của một khoản nợ.

Hệ số An toàn = (Tổng tiền gửi tài sản thế chấp * Ngưỡng thanh lý) / Tổng nợ

Điều gì xảy ra trong một kịch bản thanh lý?

Trong một kịch bản thanh lý, có đến 50% dư nợ chưa hoàn trả của người vay được người thanh lý trả lại. Để có thể hoàn trả khoản nợ, người thanh lý được quyền rút phần tài sản đã thế chấp của người vay: số tiền được hoàn trả cộng với phí thanh lý.

Phí thanh lý là bao nhiêu?

Phí thanh lý là 5%.

Có thể cho tôi một ví dụ không?

  • Alice gửi 100 CELO và vay cUSD có giá trị là 50 CELO

  • Hệ số An toàn của Alice chạm tới 1

  • Bob là người thanh lý, trả 50% khoản nợ của Alice bằng lượng cUSD trị giá 25 CELO

  • Bob có quyền rút số tiền đã trả nợ cộng với phí thanh lý

    từ tài sản thế chấp duy nhất của Alice

  • Vì giúp trả khoản cUSD trị giá 25 CELO, Bob nhận được 26.5 CELO = (25 CELO + 5% * 25 CELO)

Ngưỡng thanh lý là gì?

Ngưỡng thanh lý là tỷ lệ phần trăm mà tại đó một khoản vay được xác định là nợ dưới chuẩn. Ngưỡng thanh lý hiện tại cho tất cả các thị trường là 80%. Ngưỡng thanh lý bằng 80% có nghĩa là nếu LTV của bạn vượt quá 80%, thì khoản vay của bạn là nợ dưới chuẩn và một số tài sản thế chấp của bạn có thể bị thanh lý. Khoảng LTV giữa LTV tối đa (75%) và Ngưỡng thanh lý (80%) được xem là một khoảng đệm an toàn cho người đi vay.

LTV = Giá trị Khoản vay tính theo đơn vị CELO / Giá trị tài sản đảm bảo tính theo đơn vị CELO

Làm cách nào để tính giá thanh lý của tôi?

Giá thanh lý = Giá thị trường trên mỗi đơn vị tài sản thế chấp / Hệ số An toàn

Ví dụ: Tài sản thế chấp = CELO Tài sản vay = cUSD Giá thị trường CELO/cUSD = 5 (nghĩa là 1 đơn vị CELO có thể mua được 5 đơn vị cUSD) Hệ số An toàn = 2 giá thanh lý của CELO/cUSD = 5 / 2 = 2.5 CELO/cUSD

Làm cách nào để tránh bị thanh lý?

Bạn có thể tránh bị thanh lý bằng cách tăng Hệ số An toàn của mình. Bạn có thể nâng Hệ số An toàn bằng cách nạp thêm tài sản thế chấp hoặc bằng cách trả lại một phần khoản nợ.

Tôi có thể nạp một tài sản mà không tồn tại nguy cơ bị thanh lý không?

Có, bạn có thể "tắt" tính năng tài sản nạp làm tài sản thế chấp bằng cách nhấn vào tab tài khoản, ở Trình đơn của tài sản đó, chuyển nút "Là tài sản thế chấp" từ ON (màu xanh) sang OFF (chuyển sang màu xám) và xác nhận giao dịch. Nếu bạn đã vay từ Moola thì bạn không thể tắt 'Tài sản thế chấp' bởi vì làm như vậy sẽ khiến Hệ số An toàn của bạn xuống mức 1 hoặc thấp hơn.

Làm cách nào để theo dõi Hệ số An toàn của tôi?

Bạn có thể xem Hệ số An toàn bằng cách kết nối địa chỉ ví của bạn tại app.moola.market.

Bạn cũng có thể theo dõi Hệ số An toàn bằng cách sử dụng @MoolaMarketBot trên Telegram. Bắt đầu bằng cách thêm địa chỉ ví và ngưỡng Hệ số An toàn mà bạn muốn bot theo dõi. Bot có thể cùng lúc giám sát nhiều địa chỉ ví. Để thêm yêu cầu giám sát, hãy dùng lệnh:

/add WALLET_ADDRESS HEALTH_FACTOR

Ví dụ: Nếu bạn muốn nhận thông báo khi Hệ số An toàn của địa chỉ ví 0xe4c183d99b463cc2190b737b51ae26cc6f17ed62 giảm xuống dưới 1,25 thì bạn phải nhập

/add 0xe4c183d99b463cc2190b737b51ae26cc6f17ed62 1.25

Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người thanh lý?

Bạn có thể trở thành người thanh lý bằng cách chạy bot thanh lý Moola.

Last updated