Thuật ngữ

APY là gì?

APY là viết tắt của Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm. Thông tin thêm về APY có thể được tìm thấy tại đây.

Khoản vay trên Giá trị (LTV) là gì?

LTV = Khoản vay / Giá trị tài sản thế chấp * 100%

Khoản vay trên Giá trị (LTV) 'hiện tại' là gì ?

LTV hiện tại là tỷ lệ khoản vay trên giá trị của bạn tính đến trạng thái gần đây nhất của mạng mà Moola biết.

Khoản vay trên Giá trị (LTV) 'mới' là gì ?

LTV mới là tỷ lệ Khoản vay trên giá trị được mô phỏng. Nó nhằm mục đích cho bạn biết tỉ lệ LTV của bạn sẽ là bao nhiêu nếu tài sản hiện tại bạn chọn và số lượng bạn nhập được gửi dưới dạng giao dịch lên mạng và được xác nhận trong một block.

Tài sản thế chấp là gì?

Tài sản thế chấp là bất kỳ tài sản nào đang được sử dụng để thế chấp cho một khoản vay. Điều này có nghĩa là nó có thể được thanh lý nếu Hệ số An toàn của bạn giảm xuống dưới 100%. Theo mặc định, tất cả các tài sản nạp vào được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Tài sản nợ là gì?

Tài sản nợ là bất kỳ tài sản nào được vay từ Moola.

Ai đã tạo ra icon cho bạn?

Icon "Bull" do Mat fine tạo ra từ the Noun Project.

Bản dịch tiếng Việt này do ai cung cấp?

Bản dịch tiếng Việt do cộng đồng CryptoGo Việt Nam cung cấp.

Last updated