Flash Loans

Flash loan là gì?

Các khoản vay nhanh (flash loan) cho phép bạn vay bất kỳ số lượng tài sản có sẵn nào từ các pool thanh khoản của Moola mà không cần phải đưa ra bất kỳ tài sản thế chấp nào miễn là lượng thanh khoản đã vay cộng với phí vay nhanh được trả lại cho pool trong cùng một block. Tính năng này chủ yếu dành cho các nhà phát triển vì cần phải có kiến thức kỹ thuật để thực hiện.

Phí flash loan là bao nhiêu?

Phí flash loan hiện là 1 điểm cơ bản (0,01%) và có thể được điều chỉnh thông qua quản trị.

Lí do ai đó sẽ sử dụng Flash loan?

Các khoản flash loan cho phép bạn tạm thời tiếp cận số vốn lớn. Có nhiều trường hợp sử dụng mà việc này có thể trở nên hữu ích như:

  • Bảo hiểm rủi ro thanh lý (ví dụ: đặt Hệ số An toàn tối thiểu và tự động giảm nợ)

  • Kiếm lợi nhuận từ chênh giá giao dịch giữa các sàn (Arbitrage) như Ubeswap và Mento

  • Hoán đổi tài sản thế chấp mà không cần phải đóng khoản nợ

  • Tái cơ cấu nợ

  • Và nhiều trường hợp khác...

Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc xây dựng các công cụ Flash loan ở đâu?

Ngay đây trong Github repo của chúng tôi.

Last updated